Introduktion

I detta smakprov presenteras ett utdrag från en Mystery Passenger-rapport, utförd av Roadwise. Syftet med rapporten är att ge trafikföretag och länstrafik-bolag information om hur resenärer och bussar bemöts och framförs. Informationen som samlas in genom detta arbete ger trafikföretagen en solid grund för att agera och ge återkoppling, vilket i slutändan leder till lugnare resor, färre skador och ökat resande.

Trafik- & resande

Antalet resande och den aktuella trafiksituationen under de observerade tiderna på dygnet utgör inte en stressfaktor. Tidtabellen anses vara väl anpassad för att möjliggöra smidig framföring av fordonen utan att riskera trafiksäkerheten.

Kundbemötande

Kundbemötandet överlag var mycket bra. Det fanns dock ett tillfälle där en resenär upplevdes bli tillrättavisad med en något irriterad röst.

Hastighet & framförande

Utmaningen ligger främst i hastighet och framförande. Nästan 70% av förarna kör mer än 5 km/h över hastighetsgränsen. Av dessa förare kör hela 23% hela 15 km/h eller mer över gällande hastighetsgräns. Dessutom noterades att 15% av förarna körde på ett ryckigt och aggressivt sätt. Överhastighet och aggressiv körning ökar risken för olyckor och skador markant, samt leder till högre bränsleförbrukning.

Mobiltelefon

Under färd observerades att 15% av förarna talade i mobiltelefon under mer än 5 minuter. Det var tydligt att detta var distraherande, då hastighetsefterlevnaden minskade vid nya hastighetsgränser. Detta styrker att telefonsamtal har en negativ effekt på förarnas koncentration.

Fordonen

Fordonen ansågs vara i gott skick, med få synliga skador och inget klotter eller sabotage noterades.

Åtgärdsförslag

Det rekommenderas att resultaten kommuniceras till all personal, både de positiva aspekterna och de områden där förbättring behövs. Det är viktigt att informera om att det aldrig är tillåtet att köra för fort och att det är helt oacceptabelt att prata i mobiltelefon under färd. Vi rekommenderar även att en uppföljning görs igen om ett par månader för att se till att åtgärder implementeras och förbättringar uppnås.

Slutsats

Genom att använda Mystery Passenger-tjänsten kan bussoperatörer och länstrafik få värdefull insikt i resenärers upplevelser och förbättra både service och säkerhet. Detta leder till en ökad kvalitet på resandet och skapar en positiv resemiljö för alla inblandade parter.

Sammanfattningsvis är Mystery Passenger en kraftfull verktyg för att utvärdera och förbättra kvaliteten och servicen inom bussbranschen. Genom att använda anonyma kundresor kan man få värdefull information om hur bussar bemöts och framförs i realtid. Det ger möjlighet att identifiera styrkor och utmaningar samt implementera åtgärder för att minska skador och öka resandet. Genom att kommunicera resultaten till personalen och regelbundet följa upp kan man skapa en medvetenhet kring vikten av god kundservice, trafiksäkerhet och förebyggande åtgärder. Mystery Passenger ger trafikföretagen möjlighet att ta kontroll över sin verksamhet och sträva efter en hög kvalitetsnivå för att tillfredsställa resenärernas behov och öka deras tilltro till företaget.