Definition

Körning under tidspress kan definieras som en ofördelaktig relation mellan den mängd tid som finns tillgänglig, och den mängd tid som det krävs för att nå sin destination. Att köra under tidspress leder till ett försämrat körsätt och en förhöjd skaderisk.

Tiden

Om föraren inte har tillräckligt med tid för att nå sin destination, skapas känslan av tidspress om den angivna ankomsttiden är obligatorisk, och om en sen ankomst leder till någon form av sanktion. Exempelvis om föraren är motiverad och vill undvika att bli ifrågasatt av en chef om varför leveranser är sena eller att passagerarna klagar, skapas denna tidspress.

Påverkas

Att vara sen påverkar oss alla. Ingen vill vara sen, vare sig det är till ett möte, en godsleverans eller den tid som angivits i en tidtabell. När vi inser att vi riskerar att bli försenade eller att det redan är ett faktum, gör vi alla ett aktivt val. Valet baseras på tidigare erfarenheter, sannolikhet och konsekvens av att alternativt åka fast för fortkörning, riskera att bli inblandad i en olycka eller att få höra både ett och annat av antingen chefen, passageraren eller godsmottagaren. Detta styr oss i vilket val vi gör.

”Är det dags att komma nu?” eller ”Fint folk kommer sent!” är inte speciellt kul att höra.

Konsekvens

När vi gör fel val, alltså försöker att köra in förlorad tid, ökar sannolikheten markant att bli inblandad i en olycka. Dessutom är körning under upplevd tidspress också en faktor som ökar risken för utbrändhet.

Roadwise tidspress

Hantera

Hur detta på bästa sätt ska hanteras, kommunikation och information. Vad är det viktigaste? Att komma fram i tid eller att komma fram säkert? Att förklara för förarna vilken skillnad det gör för ert företag om ni kommer fram ett par minuter försent eller inte alls. Trafiken och aktuellt väglag får styra vilken ankomsttiden blir. Men att de bör informera trafikledningen om att de kommer att bli sena och varför, så att ledningen vet vad de ska säga till en eventuellt missnöjd kund som ringer.

”Självklart ska föraren försöka hålla tiden, men till vilket pris?”

I en del avtal för bussar i linjetrafik kan det bli tal om vite om bussen är sen, men dessa är oftast en bråkdel av vad en skada kostar, speciellt om vi tar med personskador på förare eller passagerare i beräkningen.

Modet och styrkan

Ge föraren modet och styrkan att stå emot tidspressen. Genom att förklara för förarna att det viktigaste är att de kommer fram säkert, samt vet att de kan hänvisa eventuella klagomål på en sen ankomst till er som ledare, och att de även vet med säkerhet att de har ert fulla förtroende. Detta gör att de lättare kan fokusera på att köra säkert, snarare än att jaga en tid, med alla de negativa delar som följer i de besluten.

Läs om förarbeteende eller distraktion