Vad motiverar förarens säkerhetstänk?

Utan att vara medveten om det, kan ert företag använda metoder för att förändra beteende i en eller annan form för att motivera de anställda. Personalen kan belönas för gott arbete på olika sätt. Exempelvis med möjligheter att få välja linje eller arbetspass först eller helt enkelt med ett ”bra gjort” från chefen. 

Återkoppling

Återkoppling eller feed-back ger en förstärkning av ett beteende som förbättrar prestationen på jobbet. Men det kan också användas för att utveckla säkrare arbetsmetoder. 

Till exempel kan en trafikledare gratulera en förare för en säker körning och ett bra förarbeteende. Detta erkännande tenderar då att förstärka just detta beteende och öka sannolikheten för att ett säkert förarbeteende upprepas. Detta inte bara av samma förare utan även av de kollegor som får se eller höra om detta.

Felaktiga beteenden

De som misslyckas med att uppfylla företagets regler och policy för att uppnå en önskvärd säkerhetsstandard, kan få en muntligt varning. Men detta är oftast bara nödvändigt om det är extrema beteende som behöver rättas till. T ex. oacceptabla kommentarer om kollegor eller hastighetsöverträdelser vida över gällande hastighetsgräns. En stor nackdel med tillsägelser är att negativa känslor kommer att genereras mot ex. trafikledningen eller ledningen i stort. 

Forskning visar också att hot som används som motivation för att förändra beteende har begränsad framgång.

Oanmälda skador

Straff eller tillsägelser för osäkra förarbeteende tenderar även att leda till att färre skador rapporteras, sämre motivation och totalt sett en dålig arbetsmiljö. Att många skador inte anmäls utan hittas av personal i verkstad eller tvätthall, är tyvärr väldigt vanligt. Att inte våga anmäla skadorna, vittnar om en rädsla för repressalier, snarare än uppfattningen om att ledningen uppriktigt kommer att undra vad som gått snett och hur de kan hjälpa till så att skador av liknande slag inte kommer att hända igen.

Genom att förstärka och berömma de förarbeteende man vill se mer av, kommer fler och fler av förarkollektivet att vilja sälla sig till den skaran.

”Förstärker er organisation säker körning eller straffas osäker körning?”

Sammanfattningsvis

Man skulle kunna säga att förarbeteendet upprätthålls och skapas av vad som händer (, alltså konsekvenserna). Många företag litar på ex. förarens utbildning och kring information som sätts upp på anslagstavlor, och även om detta kan fungera i början, är det det som inträffar efter det att förarbeteendet visats som säkerställer om detta upprepas eller inte, gång på gång. 

Förarbeteende del 1 och del 2